Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO muzycznaedukacja.pl

Szanowny Kliencie/Użytkowniku

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, żebyś podczas korzystania z naszych usług czuł się komfortowo i bezpiecznie, dlatego przygotowaliśmy dokument, z którego uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Informacje ogólne
 3. Odbiorcy danych osobowych serwisu internetowego
 4. Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
 6. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 7. Postanowienia końcowe

§ 1

Wstęp

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników i Klientów serwisu internetowego (w tym potencjalnych Klientów) korzystających ze serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym: https://muzycznaedukacja.pl, zwanego dalej serwisem. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy, cele, zakres przetwarzania danych osobowych, wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach serwisu internetowego.
 2. Słowa i wyrażenia, które zostały użyte w definicjach regulaminu a rozpoczynające się dużą literą, zostały zastosowane w niniejszym dokumencie i mają znaczenie nadane im w regulaminie serwisu internetowego, który jest dostępny na stronie internetowej serwisu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO (tutaj można zapoznać się z treścią rozporządzenia http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679), jest Robert Kolbowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Muzyczna kraina Robert Kolbowski, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Spółdzielcza 29, 96-500 Sochaczew, NIP: 6941008416, REGON: 750141079, telefon kontaktowy: +48 501-418-324, adres poczty elektronicznej: info@muzycznaedukacja.pl, zwany dalej usługodawcą.
 4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Administrator danych osobowych oświadcza, iż polityka prywatności pełni rolę informacyjną co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników i Klientów serwisu internetowego. Jej celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych ze serwisem internetowym usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Klienci serwisu internetowego np. w celu rejestracji konta, złożenia zamówienia, skorzystania z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach serwisu internetowego.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Administrator serwisu internetowego dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników i Klientów serwisu internetowego oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawniona modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator informuje, że serwis internetowy stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
 3. Dane zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad rzetelności i przejrzystości, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
 4. Administrator serwisu internetowego na zasadach określonych w regulaminie oraz w polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Klientów podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonych w RODO.
 5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Klientów serwisu internetowego organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach serwisu internetowego, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w serwisie internetowym, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej umowy. Zakres danych koniecznych do zawarcia umowy wskazany jest na stronie serwisu internetowego oraz w regulaminie serwisu internetowego.
 7. Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach serwisu internetowego potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz regulaminu serwisu internetowego, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych na stronie serwisu internetowego (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

§ 3

Odbiorcy danych osobowych serwisu internetowego

 • W celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, w tym dla realizacji zawieranych umów sprzedaży Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
 • Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Klientów serwisu internetowego są:
 • podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą- Administrator powierza dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu daną płatność w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,
 • podmioty obsługujące system ankiet opiniujących, podmioty dostarczające systemy do analizy ruchu w serwisie internetowym, systemy do analizy skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych; podmioty przeprowadzające kampanie marketingowe,
 • dostawcy usług wspomagających pracę Administratora serwisu internetowego np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia serwisu internetowego, poczty elektronicznej, firmy obsługujące system mailingowy do wysyłki newsletter, hostingodawcy,
 • podmioty świadczące usługi księgowe.
 • Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem serwisu internetowego stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
 • Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców i Klientów serwisu internetowego „Muzyczna Edukacja” Administrator powierza następującym podmiotom:
 1. dhosting.pl, Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, Regon: 141998822 KRS: 0000336780- w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest serwis internetowy,
 2. Clivio Katarzyna Meszka, ul. Romańska 14, 97-330 Sulejów, NIP: 7712782209, REGON: 101620724- w celu obsługi informatycznej strony serwisu internetowego,
 3. Biuro Rachunkowe „LOI”, ul. Złota 8, 96-513 Nowa Sucha, NIP: 837 1443078, REGON 141426451– w celu prowadzenia księgowości działalności gospodarczej właściciela serwisu internetowego,
 4. PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399, REGON: 300523444– w celu realizowania płatności internetowych Usługodawcy,
 5. Grupa TENSE sp. z o.o. sp.k., ul. Wolsztyńska 5, 60-361 Poznań, NIP: 7792401579, REGON: 301962750- w celu świadczenia usług marketingowych, pozycjonowania strony,
 6. Pure Chat, 13835 N Northsight Blvd Suite 205 Scottsdale AZ, 85260– w celu umożliwienia kontaktu poprzez usługę chat online.

§ 4

Pozyskiwanie, gromadzenie cel, zakres oraz czynności przetwarzania

 1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem ze serwisu internetowego. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika/Klienta.
 2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w serwisie internetowym, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności, jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników serwisu internetowego.
 4. W ramach prowadzonego serwisu internetowego Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta; zagwarantowanie pełnej obsługi Użytkownika serwisu w tym zakładania i zarządzania kontem/kontami, kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, obsługi chatu online, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania,
 • świadczenia usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru, tj. przeglądania stron www serwisu internetowego, aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,
 • dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika,
 • wykonania umowy sprzedaży lub umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego serwisu internetowego,
 • ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi,
 • rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług,
 • organizacji konkursów i programów lojalnościowych,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług.
 1. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), adres w celu wystawienia faktury imiennej (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W przypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo takie dane jak: nazwę Firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 1. Dane osobowe, które są gromadzone w celach wskazanych w polityce prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego, praw Konsumenta czy innych praw w tym zakresie.

KONTAKT Z KLIENTEM

 1. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Klienta, która obejmuje kontakt z Klientem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, chatu online, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).
 2. Administrator informuje, że dane osobowe gromadzone w ramach usługi chatu online, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie umieszczonej na amerykańskim serwerze. Administrator korzysta bowiem z systemu chatu online, którego dostawcą jest podmiot znajdujący się w państwie trzecim – Pure Chat Inc. Scottsdale AZ. Pure Chat Inc. Gwarantuje, iż zapewnia poufność danych umieszczonych w swoich bazach.
 3. W ramach usług oferowanych w serwisie internetowym można skorzystać z usługi chat online, która umożliwia nawiązanie szybkiego kontaktu Klienta/Użytkownika z Administratorem serwisu. Administrator informuje, że w ramach usługi chat online potrzebne będzie podanie określonych danych, takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne by Administrator nawiązał kontakt z Klientem/ Użytkownikiem serwisu internetowego.

REJESTRACJA KONTA

 1. Dane Użytkownika, który zakładając konto dokona rejestracji w serwisie internetowym, będą gromadzone na podstawie zgody na przetwarzanie (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Gdy Użytkownik zdecyduje się na zawarcie umowy dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 2. Do założenia konta dochodzi przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie podstawowych danych osobowych tj. adresu e-mail itp., a także hasła składającego się ze zgodnym ze wskazówkami rodzajem znaków oraz ich ilością. Założenie konta jest bezpłatne oraz wymaga wyrażenia zgody na podanie danych przez Użytkownika oraz potwierdzenia zapoznania się z polityką prywatności serwisu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Składając zamówienie w serwisie internetowym Klient podaje dane osobowe, które są wykorzystywane w celu wykonania umowy, czyli w związku z realizacją zamówienia (art.6 ust. 1 lit b RODO), wystawienia faktury i wykonania innych czynności związanych z przepisami prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c). W celach archiwalnych i statystycznych dane będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podstawą przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. W ramach funkcjonalności serwisu internetowego, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania lub/i przyjęcia zlecenia, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Podstawą przetwarzania danych w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda na przetwarzanie.
 3. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 4. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO).

GOOGLE ADS

 1. Administrator informuje, iż korzystając z usług Google Ads promuje stronę serwisu internetowego w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. W sposób automatyczny, podczas odwiedzin strony serwisu w urządzeniu każdego Odwiedzającego pozostawiany jest tzw. plik Remarketing cookie firmy Google, który za pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie przeglądanych przez Odwiedzającego stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

Usługa Google Ads dostarczana jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, który przystąpił do programu Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.

§ 5

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. RODO nadaje Klientom/ Użytkownikom przedmiotowe uprawnienia, ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Klient/ Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail serwisu internetowego lub adres siedziby Administratora.
 • Prawo dostępu do danych realizowane na podstawie art. 15 RODO.

Klient/ Użytkownik w każdym czasie może zgłosić się do Administratora w celu potwierdzenia czy jego dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce Klient ma prawo:

 • do uzyskania dostępu do danych osobowych,
 • do otrzymania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,planowanym okresie przechowywania danych Klienta/Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach jakie przysługują Klientowi/Użytkownikowi na mocy RODO (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 • do uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych realizowane na podstawie art. 16 RODO.

Klient/Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ma również prawo do żądania uzupełnienia swoich danych osobowych. Aby sprostować lub uzupełnić swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej serwisu internetowego.

III. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – realizowane na podstawie art. 17 RODO.

a) Klient/ Użytkownik może wystąpić z żądaniem do Administratora o usunięcie wszystkich lub niektórych jego danych,

b) Klient/ Użytkownik ma prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę Klienta/Użytkownika,
 • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

c) pomimo zgłoszenia przez Klienta/Użytkownika żądania usunięcia danych osobowych w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,

d) usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności serwisu internetowego.

IV. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody realizowane na podstawie art. 7. ust. 3 RODO

a) Klient/ Użytkownik akceptując oświadczenia umieszczone przez Administratora w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie serwisu internetowego, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonych celach,

b) Klient/ Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych w dodatkowych celach poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach dostępnych na stronie serwisu internetowego,

c) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jaką udzielił Administratorowi, cofnięcie zgody będzie miało skutek od momentu wycofania zgody,

d) cofnięcie zgody nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Klienta, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jednie za zgodą,

e) cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych osobowych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jego cofnięciem.

V. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych realizowane na podstawie art. 21 RODO

a) Klient/ Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes,

b) przesłana przez Klienta/ Użytkownika w formie wiadomości e-mail rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oznacza sprzeciw Klienta/Użytkownika na przetwarzanie jego danych, w tym profilowania tych celach,

c) jeśli Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej zezwalającej na przetwarzanie danych Klienta/ Użytkownika a wniesiony sprzeciw okaże się zasadny dane osobowe wobec których został wniesiony sprzeciw zostaną usunięte.

VI. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych realizowane na podstawie art. 18 RODO

Klient/ Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia swoich danych osobowych, gdy:

 1. kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych- Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie danych osobowych Klienta/ Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient/ Użytkownik żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 3. dane osobowe Klienta/ Użytkownika przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta/ Użytkownika,
 4. gdy Klient/Użytkownik zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – wówczas ograniczenie przetwarzania następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta/ Użytkownika.

VII. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Klient/ Użytkownik ma prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu Administratorowi danych osobowych.

Klient/ Użytkownik ma prawo również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe Klienta/ Użytkownika innemu Administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

VIII. Klientowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 6

Polityka cookies, dane eksploatacyjne i analityka

 1. Serwis internetowy używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), są one zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników i Klientów serwisu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania ze strony serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników ze strony serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury serwisu internetowego. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez Niego serwisu internetowego.
 3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta,

b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.

 1. Administrator usługi wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

– Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych),

– Smartlook, Lidicka 2030/20, 602 00 Brno, VAT ID: CZ03668681.

 1. wyświetlania na stronie filmów video, które umieszczone są w serwisie Vimeo. Oglądanie tych filmów wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Vimeo.
 2. uruchomienia usługi Chat online, który jest dostępny na stronie poprzez wtyczkę Pure Chat. Korzystanie z Chatu online wiąże się z akceptacją plików cookies firmy Pure Chat.
 1. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analitycs w celu analizy statystyk strony internetowej serwisu internetowego oraz zarządzania reklamami Ads; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 2. Klient w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi serwisu internetowego, w tym uniemożliwić złożenie zamówienia.
 3. Jeśli Klient podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie pików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Klient. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge.
 4. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach serwisu internetowego umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Klienta. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności na stronie serwisu internetowego można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z politykami prywatności i regulaminami tych stron.

2. Powyższa polityka prywatności odnosi się tylko do serwisu internetowego Administratora.

3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty serwisu internetowego co tym samym stwarza możliwość zmiany treści polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem na stronie serwisu.

4. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności serwisu internetowego, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej info@muzycznaedukacja.pl.