Regulamin

Osoby, które nie ukończyły 13 roku życia, mogą wykupić lekcję tylko przez opiekuna prawnego. Według prawa zakaz zakupów mają dzieci poniżej trzynastego roku życia. Jest to uzależnione ich niezdolnością do czynności prawnych.

Regulamin serwisu internetowego muzycznaedukacja.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem https://muzycznaedukacja.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie, poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili. Regulamin określa i reguluje ogólne warunki oraz zasady zawierania i realizacji umów o dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem serwisu internetowego „Muzyczna Edukacja”, a także sposoby dostawy, płatności, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy, warunki odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego. Zawiera on również informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów oraz regulacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest: Robert Kolbowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Muzyczna kraina Robert Kolbowski, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Spółdzielcza 29, 96-500 Sochaczew, NIP: 6941008416, REGON: 750141079, telefon kontaktowy: +48 501-418-324, adres poczty elektronicznej: info@muzycznaedukacja.pl, zwany dalej Usługodawcą.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Konsument nie może zrzec się praw przyznanych Mu w powyższej ustawie. W przypadku, gdy postanowienia niniejszego regulaminu są mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy, wówczas pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe zapisy.

§ 1 Definicje

 1. Administrator danych osobowych – Usługodawca.
 2. Chat online – usługa elektroniczna dostępna w serwisie internetowym, wykorzystująca wtyczkę Pure Chat obsługiwaną przez firmę Pure Chat – 13835 N Northsight Blvd, Ste 205, Scottsdale, Arizona 85260, która umożliwia kontakt z Klientem.
 3. Czas realizacji zamówienia– czas od chwili potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia zamówionej usługi.
 4. Czas dostawy – czas między zakupem usługi a wydaniem jej Klientowi.
 5. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający Klientom kontakt z Usługodawcą.
 7. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie internetowym umożliwiający utworzenie konta Klienta.
 8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w serwisie umożliwiający złożenie zamówienia, określenie warunków umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w tym sposobu dostawy i płatności.
 9. Hasło – ciąg znaków, które są wybierane przez Klienta podczas dokonywania rejestracji.
 10. Klient:
 1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
 2. osoba prawna,
 3. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

– która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę o dostarczanie treści cyfrowych z Usługodawcą, a także na rzecz, której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto Klienta – usługa elektroniczna, indywidualny panel dla Klienta, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez Niego zamówieniach w serwisie oraz zakupione usługi.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin serwisu.
 5. Usługodawca – Robert Kolbowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Muzyczna kraina Robert Kolbowski, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ulica Spółdzielcza 29, 96-500 Sochaczew, NIP: 6941008416, REGON: 750141079, telefon kontaktowy: +48 501-418-324, adres poczty elektronicznej: info@muzycznaedukacja.pl.
 6. Serwis internetowy – strona internetowa dostępna pod domeną https://muzycznaedukacja.pl, za której pośrednictwem Usługodawca prowadzi sprzedaż internetową.
 7. Usługa/ Lekcja – dostępne w serwisie internetowym usługi, lekcje video oraz materiały edukacyjne będące przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą na okres 1 roku
 8. PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
 9. Umowa o dostarczanie treści cyfrowych– umowa o zapewnienie dostępu do lekcji video oraz materiałów edukacyjnych zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego na określony czas.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu internetowego.
 12. Ustawa o prawach konsumenta –ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.).
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych usługi z Usługodawcą.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich usług, które są oferowane przez Usługodawcę za jego pośrednictwem, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz z postanowieniami niniejszego regulaminu, mając na uwadze w szczególności poszanowanie zasad współżycia społecznego, dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających z serwisu internetowego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celach, zakresie i w oparciu o zasady, które zostały wskazane w polityce prywatności nieprzerwanie dostępnej na stronie internetowej serwisu.
 4. W polityce prywatności dostępne są również informacje dotyczące warunków gromadzenia, przetwarzania, a także ochrony danych osobowych przez Usługodawcę.
 5. Formularze zgody, tzw. checkboxy, które dotyczą danych osobowych Klientów, dostępne są na stronie serwisu, w każdym miejscu, w którym gromadzone są dane osobowe. Treści zgód są do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Klienci mogą na bieżąco aktualizować, modyfikować oraz wycofać zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, które zostały udostępnione Usługodawcy.
 6. Poprzez złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcę Jego danych osobowych podanych na stronie internetowej serwisu. Podane dane osobowe mogą być przekazane innemu podmiotowi, jednak tylko i wyłącznie w celu realizacji i finalizacji złożonego zamówienia. Informacja o podmiotach, którym dane są udostępniane zawarta jest w polityce prywatności.
 7. Zakupu usługi może dokonać Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostęp do serwisu jest możliwy również poza granicami kraju.
 8. Wszystkie informacje zawarte w serwisie internetowym Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem dla Klientów do zawarcia umowy, zgodnie z artykułem 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. Użytkowanie serwisu internetowego oznacza każdą czynność Klienta/Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez Niego z treściami, które są zamieszczone na stronie internetowej serwisu.
 10. W celu zabezpieczenia i zapewnienia ochrony przekazu elektronicznego, a także treści cyfrowych, Usługodawca wdraża i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
 11. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z niej, może wiązać się z pewnymi zagrożeniami np. możliwe może być pozyskanie i zmodyfikowanie danych Klientów przez osoby nieuprawnione, może nastąpić instalacja szkodliwego oprogramowania na urządzeniu i w systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Klient. Klienci powinni stosować odpowiednie środki techniczne w celu minimalizacji zagrożeń.
 12. Usługodawca ma prawo organizować okazjonalne akcje promocyjne i konkursy, ich warunki każdorazowo zostaną podane na stronie serwisu. Promocje w serwisie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że jest to dozwolone przez regulamin danej promocji.
 13. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, które umożliwią Klientowi korzystanie z serwisu internetowego to:
 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 2. przeglądarka internetowa, która obsługuje pliki cookies,
 3. dostęp do poczty elektronicznej.

§ 3 Korzystanie z serwisu internetowego

 1. Usługodawca umożliwia następujące formy kontaktu:

– telefoniczny, pod numerem +48 501-418-324, w dni robocze, godzinach podanych na stronie głównej,

– mailowy, wysyłając maila na adres: info@muzycznaedukacja.pl.

 1. Zakupy w serwisie internetowym są możliwe po założeniu konta Klienta w serwisie.
 2. W celu przeglądania asortymentu serwisu wymagane jest założenie konta Klienta.
 3. Sprzedaż usług dostępnych w serwisie odbywa się na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www może wymagać wcześniejszego zarejestrowania się przez Klienta i każdorazowego logowania. Korzystanie z dostępnych funkcjonalności serwisu internetowego jest dobrowolne.
 5. W celu prawidłowego korzystania z konta, a także złożenia zamówienia w serwisie, może być wymagane włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 1. Ceny usług znajdujących się w asortymencie serwisu internetowego są podane w złotych polskich. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą Dostawcy, z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.
 2. Za autentycznoś
 3. oraz kompletność danych pozostawionych w serwisie, które zostały wprowadzone w poszczególnych formularzach odpowiada sam Klient.
 4. W serwisie internetowym świadczone są następujące nieodpłatne usługi elektroniczne: konto Klienta, formularz rejestracji, formularz kontaktowy, formularz zamówienia, chat online. O ewentualnych przerwach w świadczeniu powyższych usług, Usługodawca poinformuje bezpośrednio na stronie serwisu.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem nieodpłatnych usług elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę. Reklamacja dotycząca usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje, które są związane z działaniem serwisu internetowego (wyłączając tryb reklamacji usługi, która opisana jest w dalszej części regulaminu), mogą zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e- mail: info@muzycznaedukacja.pl.
 6. Zalecane jest, aby Klient składający reklamację w zgłoszeniu przedstawił opis zaistniałego problemu.
 7. Zajęcie stanowiska przez Usługodawcę w odniesieniu do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 8. Klient będący Konsumentem ma również prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną. Uprawnienie to przysługuje Klientowi zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie.
 9. Klientowi, na rzecz którego Usługodawca świadczy usługi konta i które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, z skutkiem natychmiastowym. Realizacja uprawnienia nastąpi po przesłaniu drogą elektroniczną lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, które mają charakter ciągły i bezterminowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia, jeżeli Klient naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 4 Zakładanie konta w serwisie

 1. Do założenia konta Klienta dochodzi poprzez wypełnienie formularza rejestracji. W celu utworzenia konta Klienta, należy wejść w zakładkę „zarejestruj się” widoczną na górze strony. Konieczne jest podanie następujących danych w formularzu rejestracyjnym udostępnionym w serwisie internetowym: loginu (nazwy użytkownika), adresu poczty elektronicznej i hasła składającego się ze wskazanej minimalnej liczby znaków.
 2. Dodatkowe dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym konta posłużą do składania zamówienia w serwisie podczas wypełniania formularza zamówienia.
 3. Rejestracja konta Klienta w serwisie jest nieodpłatna.
 4. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony.
 5. Wymogiem dokonania rejestracji i założenia konta jest wyrażenie przez Klienta lub Użytkownika zgody na treść regulaminu, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w trakcie wypełniania formularza, a także na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu rejestracji.
 6. Po przesłaniu formularza, Klient otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji przez Usługodawcę. W celu aktywacji konta, klient zobowiązany jest do wejścia w link aktywacyjny przesłany we wiadomości e-mail. Aby zalogować się na konto Klient musi podać login oraz hasło wskazane w formularzu rejestracji podczas jego zakładania. Po zalogowaniu się do swojego konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych, sprawdzenia statusu zamówienia.
 7. Założenie konta Klienta w serwisie jest możliwie po przyciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”.
 8. Klient, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat ma prawo w każdym momencie do usunięcia konta. Następuje to poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5 Chat online

 1. Usługodawca umożliwia Klientom/Użytkownikom kontakt poprzez PureChat. Jest to funkcjonalność opierająca się na szybkim kontakcie online.
 2. Usługa Chat online jest dostępna tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
 3. Usługa elektroniczna chat online świadczona jest nieodpłatnie oraz na czas oznaczony, do momentu zakończenia konwersacji i zamknięcia okienka chatu.
 4. W celu skorzystania z wyżej wymienionej usługi elektronicznej, należy najechać kursorem myszki na okienko chatu znajdujące się w prawym dolnym rogu wypełnić pole wiadomości oraz potwierdzić klikając w przycisk „Wyślij”.
 5. Pure Chat w trybie offline przyjmuje postać formularza kontaktowego. W celu skorzystania z funkcjonalności należy wówczas podać prawidłowy adres poczty elektronicznej oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości skorzystania z funkcjonalności.

§ 6 Formularz kontaktowy

 1. Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest drogą elektroniczną i umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości elektronicznej za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługa „formularz kontaktowy” jest świadczona nieodpłatnie.
 3. Usługa zawierana jest na czas oznaczony, rozpoczyna się w momencie przystąpienia przez Klienta do jego wypełniania oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza i udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.
 4. Usługa umożliwia Klientom kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza.
 5. W celu skorzystania z usługi formularza kontaktowego należy kliknąć w zakładkę „Kontakt”, a także podać prawidłowy adres poczty elektronicznej, imię oraz wypełnić pole wiadomości i kliknąć przycisk „Wyślij.

§ 7 Zasady składania zamówienia

 1. Usługa elektroniczna „formularz zamówienia” jest nieodpłatna oraz ma charakter jednorazowy.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Do złożenia zamówienia dochodzi poprzez wypełnienie formularza zamówienia.
 4. Po skorzystaniu z darmowej pierwszej lekcji gry na wybranym instrumencie klient może zdecydować się na zakup kolejnej dostępnej lekcji. Usługodawca informuje, że lekcje można wykupić tylko w określonej kolejności. Umowa zawierana jest na czas oznaczony. Rozpoczyna się ona w chwili kliknięcia przycisku wykupienia lekcji, a kończy się w momencie odstąpienia przez Klienta od wypełnienia formularza zamówienia bądź z chwilą złożenia zamówienia i przesłania Usługodawcy wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 5. Klient ma możliwość zapoznania się z regulaminem oraz polityką prywatności jeszcze przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo przed dokonaniem zmiany w zamówieniu.
 6. Procedura zmierzająca do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych następuje po zdecydowaniu się na wybranie następnej lekcji i podjęcie czynności technicznych w oparciu o komunikaty i pozostałe informacje, które są wyświetlane na stronie serwisu internetowego w trakcie składania zamówienia. Zamówienie usługi następuje poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny.
 7. Zakupu może dokonać Klient, który jest zalogowany do konta.
 8. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia oraz założeniu konta Klienta i kliknięciu na stronie serwisu internetowego przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny. Do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny Klient ma możliwość samodzielnie modyfikować wprowadzone dane (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie serwisu internetowego).

Klient wypełnia formularz zamówienia podając w nim następujące dane: imię i nazwisko, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, opcjonalnie numer telefonu oraz dane dotyczące zawieranej umowy o dostarczanie treści cyfrowych: Usługa, ilość, miejsce, sposób płatności. Na tym etapie składania zamówienia Klient jest zobowiązany sprawdzić poprawność wprowadzonych przez siebie danych oraz wybranych usług.

 1. Po dokonaniu wyboru usługi, wskazaniu jednej z form płatności dostępnych w serwisie, Klient akceptuje treść regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z polityką prywatności i z pouczeniem o odstąpieniu od umowy i składa zamówienie wysyłając formularz zamówienia do Usługodawcy poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Usługodawca przesyła drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail Klienta potwierdzenie oraz informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przesłana wiadomość zawiera wszystkie ustalone wcześniej warunki umowy o dostarczanie treści cyfrowych. W szczególności ilość oraz rodzaj zamówionej usługi, cenę całkowitą do zapłaty wraz z kosztami dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta umowa o dostarczanie treści cyfrowych pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 3. Klient do momentu kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość edytowania zamówienia.
 4. Klient, który założył konto Klienta ma możliwość po zalogowaniu się sprawdzenia statusu zamówienia.
 5. Kolejne zamówienie klient może złożyć po przerobieniu wcześniejszej lekcji.Jeśli klient chce wykupić kilka lekcji lub cały kurs, należy to zgłosić mailowo na adres info@muzycznaedukacja.pl lub telefonicznie na nr 501 418 324

§ 8 Płatność i dostawa

 1. Ceny lekcji zamieszczone na stronie serwisu są cenami brutto. Są one wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania umową o dostarczanie treści cyfrowych.
 2. Realizacja usługi odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego.
 3. Usługodawca umożliwia Klientowi następujące formy płatności za zamówione usługi:
 1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy,
 2. Usługodawca dokumentuje sprzedaż zamówionej usługi fakturą, która jest przesyłana na adres e-mail klienta.
 3. Jeżeli Klient wybrał płatność za pośrednictwem przelewu, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności (płatności elektroniczne), jest On zobowiązany do dokonania zapłaty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych).
 4. W przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

§ 9 Wykonanie umowy dostarczenia wykupionej Usługi

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć usługę, która jest przedmiotem umowy o dostarczanie treści cyfrowych bez wad.
 2. Zamówiona usługa jest udostępniana Klientowi na koncie użytkownika.
 3. Na koncie użytkownika są udostępnione bezpłatnie pierwsze lekcje: gry na gitarze, gry na akordeonie oraz gry na keyboardzie. korzystanie z każdej kolejnej lekcji wiąże się w wykupieniem usługi na określony czas-rok czasu  z możliwością przedłużenia go bezpłatnie. Usługodawca informuje, że nie ma możliwości wyboru lekcji, którą klient zakupi. Klient kupując lekcje nr 2 na wybrany instrument otrzymuje Pakiet „Start” tj  5 kolejnych lekcji na wybrany instrument tj. ( lekcja nr 1,2,3,4,5 ).Kolejne lekcje mogą być kupowane kolejno w dowolnym czasie trwania nauki. Usługodawca udostępnia w ramach promocji możliwość wykupienia całego kursu w kwocie udostępnionej na stronie www.muzycznaedukacja.pl .Kurs „Krok po kroku” nie można kupić w formie kolejnych lekcji, dostępny jest tylko w formie całego kursu.
 4. Zawarcie umowy o dostarczanie treści cyfrowych między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia na kolejną lekcję. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy o dostarczanie treści cyfrowych: ilość zamówionej usługi oraz jego rodzaj, a także cenę całkowitą zawierającą podatek, jak również płatności, które należy uiścić.
 6. Zamówiona usługa jest dostarczana Klientowi zgodnie z Jego wyborem na okres 1 roku.
 7. Klient może wykupić kolejną lekcję po przerobieniu wykupionej poprzedniej lekcji.
 8. Klient może wykupić kilka lekcji lub cały kurs.W tym celu musi to zgłosić mailowo lub telefonicznie.
 9. W przypadku nieopłacenia w terminie usługi klient traci dostęp do wykupionej usługi.
 10. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj od 1 do 4 dni roboczych.
 11. Jeżeli Klient wybrał płatności przelewem, płatność przelewem poprzez zewnętrzny system płatności lub kartą płatniczą (kredytową lub debetową) za zamówioną usługę to początek terminu dostawy rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 12. Klient ma również możliwość anulować zamówienie, nie później jednak niż do chwili przesłania przez Usługodawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia i uruchomienia usługi na koncie użytkownika. W tym celu Klient kontaktuje się z Usługodawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana zamówienia po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu z Usługodawcą.
 13. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym Klientowi terminie, Usługodawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania oraz ustalenia nowego terminu dostawy.

§ 10 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 2. Powyżej wskazane prawo do odstąpienia przysługuje od momentu złożenia zamówienia do momentu uruchomienia usługi na koncie użytkownika.
 3. Jeżeli usługa nie została uruchomiona, Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem 14 dni kalendarzowych drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3 regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 5. W celu złożenia oświadczenia od odstąpienia od umowy, Klient może skorzystać ze wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i zamieszczony jest na stronie serwisu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe. Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego formularza.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.
 7. Usługodawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy przy użyciu takich samych metod płatności jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowych zanim Usługodawca przyjął Jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Zgodnie z postanowieniami art. 38 Ustawy o prawach Konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 10. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 Reklamacja

 1. Usługodawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi usługę zgodny z zamówieniem, który jest wolny od wad.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta są zamieszczone w Kodeksie Cywilnym w szczególności w artykułach od 556 do 576.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli sprzedana usługa posiada wadę fizyczną lub prawną.
 4. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji w dowolnej formie, np. pisemnie na adres ul. Spółdzielcza 29, 96-500 Sochaczew Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@muzycznaedukacja.pl.
 5. W celu złożenia reklamacji zalecane jest, aby Klient podał następujące informacje, jednak niepodanie wskazanych danych nie wpływa na proces reklamacyjny, a jedynie mogą być one pomocne dla Usługodawcy w toku rozpatrywania reklamacji:
 1. dane osoby zgłaszającej reklamację w celu kontaktu oraz dane Usługodawcy,
 2. datę zakupu reklamowanej usługi oraz datę zgłoszenia,
 3. przedmiot reklamacji,
 4. żądanie Konsumenta.
 1. W celu złożenia reklamacji, Klient może skorzystać ze wzoru formularza zamieszczonego na stronie.
 2. Usługodawca na stronie serwisu internetowego udostępnia wzór formularza reklamacyjnego, z którego może skorzystać Klient. Nieskorzystanie z formularza, nie ma wpływu na składaną reklamację i skuteczność jej rozpatrzenia.
 3. W przypadku braku odpowiedzi przez Usługodawcę na zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni kalendarzowych, reklamację uznaje się za zasadną. Po upływie wskazanego terminu Usługodawca nie może odmówić spełnienia żądania Konsumenta.

§ 12 Zasady udostępniania zakupionych treści cyfrowych -materiały edukacyjne, lekcje video

 1. Usługodawca świadczy usługi przechowywania, odsłuchiwania i pobierania (pobieranie dotyczy jedynie materiałów edukacyjnych, nie dotyczy natomiast materiałów video) zakupionych i udostępnionych w serwisie internetowym materiałów edukacyjnych oraz lekcji video.
 2. Klient może korzystać z zakupionych materiałów edukacyjnych oraz lekcji video wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Treści materiałów edukacyjnych oraz lekcji video po sfinalizowaniu zakupu dostępne będą bezpośrednio na stronie serwisu lub na koncie Klienta przez określony czas.
 4. Klient nie może:
 1. rozpowszechniać materiałów edukacyjnych oraz lekcji video, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
 2. powielać materiały edukacyjne i lekcje video w innym celu niż na użytek własny, chyba że jest to dozwolone przez przepis prawa,
 3. udostępniać materiałów edukacyjnych i lekcji video osobom trzecim.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca informuje, iż szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Klient będący Konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:
 3. Klient będący Konsumentem ma prawo do zwrócenia się z wnioskiemo rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o dostarczanie treści cyfrowych do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn.zm.),
 4. Klient będący Konsumentem może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
 5. Klient będący Konsumentem ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy w celu rozwiązania sporu zaistniałego pomiędzy nim a sklepem. W tym celu może skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
 6. Klient będący Konsumentem może skorzystać z internetowej platformy do rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ta stanowi interaktywny i wielojęzyczny model rozwiązywania sporów.

§ 14 Dane osobowe w serwisie internetowym

 1. Usługodawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze serwisu internetowego oraz wszelkich uregulowań prawnych.
 2. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych, w tym prawa osób, których dane dotyczą, cele oraz zakres w jakim dane osobowe są zbierane, zamieszczone są w polityce prywatności.
 3. Usługodawca informuje, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych na stronie oraz w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są w języku polskim za pośrednictwem serwisu internetowego.
 2. W kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego regulaminu zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przesyłając Mu drogą elektroniczną odnośnik do nowych zapisów. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni kalendarzowych od zamieszczenia ich na stronie serwisu. Jeżeli Klient nie akceptuje wprowadzanych zmian, jest on zobowiązany poinformować o tym fakcie Usługodawcę w terminie 14 dni kalendarzowych, a co za tym idzie umowa ulegnie rozwiązaniu. W innym przypadku, po upływie wskazanego terminu, Usługodawca uzna, iż zmiany zostały zaakceptowane.
 5. Zmiany w regulaminie dotyczące niektórych usług elektronicznych (np. konto Klienta, formularz zamówienia, chat online, formularz kontaktowy) pozostają wiążące w przypadku, gdy Użytkownik został prawidłowo poinformowany o zmianach oraz nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 6. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na już złożone zamówienia oraz zamówienia w trakcie realizacji.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.09.2019 r.